Rejestracja na II Konferencję pt. „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”

Edit

10 listopada 2021

Zaczynamy o 9:00

Forma Online

Otrzymasz link na podany e-mail podczas rejestracji

Organizator

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Darmowy Webinar Online

II Konferencja pt. „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”

Szanowni Państwo,

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w II Konferencji pt. „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 r. w formie on-line.

 

Problematyka uciążliwości zapachowej jest bardzo istotnym i złożonym zagadnieniem ze względu na zdrowie ludzi i stan środowiska. Poradzenie sobie z tym zagadnieniem wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk i stawia przed nimi nowe wyzwania.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podjął się organizacji kolejnej edycji Konferencji, na której poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z regulacjami prawnymi, jak również problemami odorowymi z instalacji przemysłowych.

 

Wydarzenie to skierowane jest zarówno do organów samorządowych i rządowych, świata nauki, jak również przedsiębiorców, którzy mierzą się na co dzień z problematyką uciążliwości zapachowych. Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń i poglądów w zakresie praktycznych, jak i naukowych rozwiązań stosowanych w tematyce odorów. Tak szerokie i systemowe omawianie problemu uciążliwości zapachowej może doprowadzić do pojawienia się nowych rozwiązań środowiskowych.
Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na stronie.

Prelegenci

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Starszy specjalista w Wydziale Jakości Powietrza Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Prezes Zarządu – Dyrektor naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Firmy BACTrem

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Samorządowiec i polityk. Wieloletni radny, delegat do sejmików samorządowych województwa płockiego i mazowieckiego, a także do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Marszałek Senatu w latach 1993-1997. Senator II, III, i IV kadencji. Od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw.

Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Konstytucyjnych i Zewnętrznych) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii).

Czynnie zaangażowany w życie społeczno-polityczne Mazowsza i Polski. Animator współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej w województwie mazowieckim. Inicjator projektów i programów związanych m.in. ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, e-rozwojem, bezpieczeństwem, służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Angażuje się w sprawy regionu, jego zrównoważony oraz dynamiczny, wieloaspektowy rozwój, dba o efektywną strategię prorozwojową oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego. Pod jego przewodnictwem Mazowsze stało się jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich.

Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego   Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, pedagogiki, a także zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od kilkunastu lat związany z administracją. Bogate doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobywane na stanowiskach kierowniczych między innymi jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie. Odpowiedzialny za tworzenie projektów prawa miejscowego w obszarze ochrony środowiska. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Maria Liberda

Starszy specjalista w Wydziale Jakości Powietrza Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w specjalności Ochrona atmosfery. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym, a od kilku lat związana jest z administracją. W ostatnim czasie absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Mikołaj Maśliński

Prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego, ochrony środowiska oraz prawnych aspektów wprowadzania produktów na rynek polski (ROP). Pomaga przedsiębiorcom optymalizować obowiązki związane z gospodarką odpadami i wprowadzaniem produktów na rynek polski.

Autor licznych publikacji dotyczących uwarunkowań prawnych związanych ze zwalczaniem uciążliwości zapachowych. Publikował na łamał takich czasopism branżowych jak chociażby Przegląd Komunalny, Kierunek Chemia, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora, Logistyka Odzysku, czy Energia i Recykling. Od 2019 roku Członek Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Autor kanału na YouTube (Mikołaj Maśliński), gdzie odnosi się do aktualnych kwestii prawnych istotnych dla przedsiębiorców.

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska PW (1979). Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał w 1987 roku, a doktora habilitowanego w 2003 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska PW. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Hydrauliki i Inżynierii Środowiska w Delft w Holandii. Przebywał na stażach naukowych w Holandii (m.in. stypendysta UNESCO) i Szwecji. Recenzent publikacji w czasopismach, m.in. Applied Sciences, Archives of Environmental Protection, Atmosphere, Sustainability. W latach 1993–2000 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska W latach 2012–2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. Ogólnych i Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska PW, a w latach
2019–2020 funkcję Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Redaktor Prac Naukowych PW serii „Inżynieria Środowiska” pt. Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska.

Dr hab. inż. Andrzej Kulig, profesor Politechniki Warszawskiej. Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska PW. Od ponad trzydziestu lat pełni funkcję Kierownika Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi, w którym w ramach Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi funkcjonują dwie pracownie: Pracownia Badania Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi oraz Pracownia Badania Odorów. Głównymi obszarami zainteresowań badawczych
dr hab. inż. A. Kuliga prof. PW są:

1)  ochrona powierzchni ziemi,

2)  emisja odorantów i odorów oraz uciążliwości zapachowe, w tym identyfikacja źródeł odorów w procesach technologicznych w obiektach gospodarki komunalnej i instalacjach przemysłowych, projekty programu zarządzania odorami, badania emisji odorantów i odorów, ocena uciążliwości zapachowych oraz analiza możliwości ograniczania emisji i imisji odorów,

3)  zintegrowana ochrona środowiska: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych i przemysłowych, oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy ekologiczne instalacji oraz badania, monitoring i prawna ochrona środowiska.

Autor i współautor monografii, artykułów opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, referatów na konferencjach naukowych i naukowo-technicznych oraz wielu prac naukowo-badawczych, w tym raportów z prac badawczo-wdrożeniowych dla gospodarki, raportów o oddziaływaniu na środowisko, a także ekspertyz i opinii z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Piotr Pierzchała

Prezes Zarządu – Dyrektor naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

 

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Od 2008 do 2016 roku pracował w przemyśle ciężkim, gdzie zdobył wiedzę i umiejętności związane z wdrażaniem nowych technologii i nowatorskich procesów produkcyjnych oraz metod skutecznego zarządzania procesowego w dużej międzynarodowej korporacji. Od lutego 2017 roku był członkiem zarządu w ZWiK „WOD.-KAN.” sp. z o.o. w Bełchatowie, gdzie odpowiadał za obszar techniczno-inwestycyjny. W lutym 2019 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Firmy BACTrem

 

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Mikrobiologii UW w kadencji 2016-2020, członek Komitetu Koordynacyjnego Priorytetowego Obszaru Badawczego POB I – Badania dla Ziemi w ramach realizacji na UW programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2020-2026, przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny – Nauki Biologiczne, kierownik Zakładu Fizjologii Bakterii w IM, Wydział Biologii UW oraz kierownik Laboratorium Badań Lekowrażliwości oraz Mechanizmów Oporności Na Antybiotyki w CNBCh UW. Prezes spółki biotechnologicznej BACTrem typu spin-out UW od 2016 roku. Prowadzi badania z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii w ramach licznych projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących problemu antybiotykooporności w środowisku. Autorka kilkudziesięciu publikacji i doniesień konferencyjnych oraz patentów. Beneficjentka wielu nagród i wyróżnień za dorobek naukowy. Oficjalny reprezentant Polski w międzynarodowych akcjach COST dotyczących antybiotykooporności: NEREUS – ES1403 i DARE – TD0803 oraz Network – JPIAMR – WAWES dotyczący bioróżnorodności. Laureatka: 2019 – X edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w Nowych Technologiach; 2020 – Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jako Naukowiec przyszłości.

BACTrem sp. z o.o. wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Spółka opracowała, wdrożyła i wciąż rozwija nowe biotechnologie, w tym preparaty do biodegradacji trudno rozkładalnych substancji toksycznych i niebezpiecznych oraz oczyszczania środowiska. Dzięki temu nasi partnerzy mogą likwidować zawarte w odpadach, gruntach i osadach potencjalnie rakotwórcze skażenia takie jak: związki ropopochodne, olej kreozotowy, pestycydy, mogą też dezaktywować metale ciężkie. Firma prowadzi również prace badawczo-rozwojowe dla sektora rolnego oraz opracowała serię specjalistycznych preparatów do rekultywacji zdegradowanych terenów rolnych. Ich zastosowanie pozwala rolnikom na zwiększenie ilości plonów w sposób naturalny. BACTrem sp. z o.o. wykonuje również specjalistyczne badania mikrobiologiczne. Nasza dotychczasowa działalność znalazła uznanie w postaci licznych nagród i wyróżnień: www.bactrem.pl.

dr hab. Izabela Sówka, prof. PWr Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej   Prof. Izabela Sówka związana jest z Politechniką Wrocławską od blisko 20 lat. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (https://wis.pwr.edu.pl/). Jest dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej (https://klimat.pwr.edu.pl/). Wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/pierwsze-spotkanie-panstwowej-rady-ochrony-srodowiska). Członkini zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej „Partnerstwo Środowiska dla Rozwoju”, zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej oraz grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie dolnośląskim, komitetu sterującego LIFE – MAPPINGAIR/PL oraz zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Angażująca się w prace na rzecz Partnerstwa Wodorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska w grupie „Edukacja i budowa świadomości rynku wodoru”. Członkini Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (link) oraz wiceprzewodnicząca rady naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu (http://ipis.pan.pl/pl/). Autorka i współautorka ponad 250 udokumentowanych prac naukowych (https://dona.pwr.edu.pl/szukaj/default.aspx?nrewid=404740). Inicjatorka i kierownik projektu: powietrze.pwr.edu.pl (http://powietrze.pwr.edu.pl/). Organizatorka i współorganizatorka krajowych (http://pol-emis.pwr.edu.pl/) i międzynarodowych (https://pwr.edu.pl/uczelnia/przed-nami/ii-miedzynarodowa-konferencja-skuteczne-zarzadzanie-odorami-w-gospodarce-komunalnej-741.html) konferencji w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza. Wieloletnia Koordynatorka Wydziałowa Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej. Opiekun Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska Environmental Team (link). Inicjatorka i organizatorka pierwszych w Polsce uczelnianych Dni Klimatu Politechniki Wrocławskiej (https://klimat.pwr.edu.pl/dni-klimatu-pwr). Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: innowacje w inżynierii środowiska, metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zmiany w atmosferze o charakterze globalnym, planowanie i opracowywanie metodyki badań terenowych oraz modelowanie zanieczyszczeń powietrza, metody usuwania zanieczyszczeń z gazów przemysłowych, OZE, a także skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

dr inż. Małgorzata Friedrich

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od 2007 roku jest związana z Laboratorium Zapachowej Jakości Powietrza (do 2019 roku zwanym Pracownią Zapachowej Jakości Powietrza), którym obecnie kieruje. Posiada bogate doświadczenie w realizowaniu pomiarów olfaktometrycznych oraz ocen zapachowego oddziaływania instalacji na otoczenie. Swoje pierwsze kroki w tym obszarze stawiała pod okiem pioniera polskiej olfaktometrii –
prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider.